Назив предмета Статус
1.      Уговори грађанског права (облигациони, насљедни и брачни) Обавезни
2.      Земљишно-књижно право Обавезни
3.      Теорија ванпарничног процесног права Обавезни
4.      Одштетно право Изборни
5.      Нотарско право Изборни
6.      Брачно имовинско право Изборни
7.      Оставински поступак Изборни
8.      Теорија извршног процесног права Изборни
9.      Заштита потрошача у облигационим односима Изборни
10.  Уговори међународне трговине Обавезни
11.  Одабрана питања права Европске уније Обавезни
12.  Поступак пред Европским судом за људска права Обавезни
13.  Рјешавање спорова у међународном праву Изборни
14.  Право и дипломатија Изборни
15.  Грађански судски поступак са међународним елементом Изборни
16.  Заштита интелектуалне својине у међународном праву Изборни
17.  Међународно компанијско право Изборни
18.  Право међународних плаћања Изборни
19.  Кривично дјело и кривична одговорност Обавезни
20.  Међународна кривично-правна помоћ Обавезни
21.  Малољетничко кривично право Обавезни
22.  Кривично извршно право Изборни
23.  Упоредно кривично-процесно право Изборни
24.  Људска права у кривичном поступку Изборни
25.  Виктимологија Изборни
26.  Организовани криминалитет Изборни
27.  Компанијско право Обавезни
28.  Трговинско право Обавезни
29.  Банкарско и берзанско право Обавезни
30.  Стечајно право Изборни
31.  Корпоративно управљање Изборни
32.  Право кредита Изборни
33.  Нотарско право Изборни
34.  Контрола уставности и законитости Обавезни
35.  Упоредни уставни системи Обавезни
36.  Право локалне самоуправе Обавезни
37.  Савремене правне теорије Изборни
38.  Парламентарно право Изборни
39.  Демократија и људска права Изборни
40.  Правосудно организационо право Изборни
41.  Савремени правни системи Изборни
42.  Управно право – изабране теме Обавезни
43.  Управни поступак и управни спор – изабране теме Обавезни
44.  Јавна управа – изабране теме Обавезни
45.  Службеничко право Изборни
46.  Акти управе и управне процедуре Изборни
47.  Јавне службе Изборни
48.  Европски управни простор Изборни
49.  Индивидуално радно право Обавезни
50.  Колективно радно право Обавезни
51.  Радни спорови Обавезни
52.  Међународно радно право Изборни
53.  Европско радно право Изборни
54.  Социјално право Изборни
55.  Право заштите на раду Изборни
56.  Аутономно радно право Изборни
57.  Институције римског права Обавезни
58.  Упоредна правна традиција Обавезни
59.  Правна традиција српског народа Обавезни
60.  Рецепција римског права Изборни
61.  Грађански судски поступак у римском праву Изборни
62.  Методе и технике правноисторијског истраживања Изборни
63.  Уставна историја Србије 1835-1914. године Изборни
64.  Душаново законодавство Изборни
65.  Кодификације права у новом вијеку Изборни
66.  Страни језик – Енглеска правна терминологија Изборни
67.  Страни језик – Руска правна терминологија Изборни