Назив предмета Статус
1.      Теорија државе и права Обавезни
2.      Основи економије за правнике Обавезни
3.      Основи социологије са социологијом права Обавезни
4.      Општа историја државе и права Обавезни
5.      Римско право Обавезни
6.      Национална историја државе и права Обавезни
7.      Правна етика Обавезни
8.      Енглеска правна терминологија Изборни
9.      Руска правна терминологија Изборни
10.  Латински језик /
11.  Кривично право Обавезни
12.  Грађанско право Обавезни
13.  Насљедно право Обавезни
14.  Финансијско право Обавезни
15.  Уставно право Обавезни
16.  Породично право Обавезни
17.  Право Европске уније Обавезни
18.  Правно нормирање Обавезни
19.  Управно право (општи и посебни дио) Обавезни
20.  Кривично процесно право Обавезни
21.  Радно и социјално право Обавезни
22.  Криминологија са пенологијом Обавезни
23.  Облигационо право Обавезни
24.  Међународно јавно право Обавезни
25.  Међународно кривично право Обавезни
26.  Изборно и парламентарно право Изборни
27.  Правна реторика Изборни
28.  Правне и политичке теорије Изборни
29.  Грађанско процесно право Обавезни
30.  Управни поступак и управни спор Обавезни
31.  Пословно право Обавезни
32.  Правна медицина Обавезни
33.  Дипломатско-конзуларно право Изборни
34.  Правни аспекти заштите животне средине Изборни
35.  Јавна управа Изборни
36.  Упоредни политички системи Изборни
37.  Организовани криминалитет Изборни
38.  Међународно приватно право Обавезни
39.  Међународно пословно право Обавезни
40.  Међународно арбитражно право Обавезни
41.  Право интелектуалне својине Обавезни
42.  Велики правни системи Изборни
43.  Криминалистика Изборни
44.  Право осигурања Изборни
45.  Посебни управни поступци Изборни
46.  Банкарско и берзанско право Изборни