ОПИС ПРЕДМЕТА

СТАТУС: Обавезни

ФОНД ЧАСОВА: 5П+2В

ECTS: 10

Теорија државе и права представља основну, уводну и уопштавајућу правну науку.

Изучавањем ове науке студенти стичу основна, уводна и општа сазнања о држави и праву уопште.

Појам, предмет и метод Теорије државе и права. Претходни појам државе. Држава као правна и политичка организација. Однос државе и права. Структурални појам државе. Појам државне власти. Сувереност државне власти. Народна сувереност. Национална сувереност. Права националних мањина. Државна територија и становништво. Функције државноправног поретка. Промјене државноправног поретка. Државна организација (појам). Држава као правно лице. Начела државне организације. Састав државне организације. Државно службено лице, државни орган, надлежност. Врсте државних органа. Државни облици (облици држава, врсте држава). Класификација држава. Облици владавине. Монархија. Република. Облици државног уређења. Унитарна држава. Централизација и децентрализација. Локална самоуправа као облик демократске децентрализације. Сложена држава (конфедерација, федерација, унија). Облик државног уређења Босне и Херцеговине. Облици политичког поретка. Аутократија. Демократија (појам, елементи и врсте). Облици државне власти. Појам и врсте државне власти. Облици државне власти: јединство власти и подјела власти). Три конкретна облика државне власти: 1. Предсједнички систем, 2. Парламентарни систем, 3. Скупштински систем. Модерна држава. Појам права. Појам нормативног поретка уопште. Врсте друштвених норми. Теорије о појму права. Правни поредак (појам и елементи). Правна норма (појам и врсте). Елементи правне норме. Претходни појам структуре правне норме. Претпоставка (хипотеза) диспозиције. Диспозиција правне норме. Претпоставка санкције (деликт). Санкција. Правни акт (појам и елементи). Садржина и облик правног акта. Врсте правних аката. Извори права. Материјални извори права. Идејни извори права. Формални извори права. Устав. Закон. Подзаконски општи правни акти. Уредбе. Општи акти друштвених организација. Уговор као извор права. Обичај. Судски прецедент. Појединачни правни акти. Правни односи (појам, врсте и елементи). Правно овлаштење (појам и врсте). Правна обавеза. Право на тужбу. Злоупотреба правног овлаштења. Правне чињенице. Субјекти права. Физичка лица. Правна лица (појам и врсте). Објекти права. Појам примјене права. Примјена права стварањем права. Важење правних норми. Ефикасност права (врсте ефикасности права). Начело законитости. Правна држава. Тумачење права (појам и врсте). Право значење правне норме. Систем права. Главни правни системи.

Студент стиче основна, уводна и општа сазнања о држави и праву уопште, чиме му се омогућује адекватно праћење осталих правних дисциплина које се изучавају у оквиру правног студија.

Предавања и вјежбе; учење и самостална израда есеја и испитних задатака; консултације.

[1] Снежана Савић, Основе права, Правни факултет, Бања Лука, 2005;

[2] Р. Лукић, Б. Кошутић, Увод у право, Правни факултет, Београд, 2006;

[3] С. М. Благојевић, Увод у право, Правни факултет, Београд, 1995.

ПРЕДАВАЧИ

Снежана Савић

академик проф.др

Ужа научна област Теорија права и државе.

Игор Милинковић

проф. др

Ужа научна област Теорија права и државе.