У току је поступак лиценцирања иновираног студијског програма другог циклуса студија и студијског програма трећег циклуса студија

На X сједници Научно-наставног вијећа Правног факултета, одржаној дана 14.11.2018. године, усвојени су приједлози одлуке о иновацији  студијског програма II циклуса студија и организовању студијског програма III циклуса студија.

Наведени приједлози су прихваћени на 31. сједници Сената Универзитета, одржаној дана 29.11.2018. године, а дата је и сагласност на елаборате о оправданости студијских програма. У току је процес лиценцирања и очекује се да ће већ од наредне академске године бити уписане прве генерације редовних студената на оба циклуса студија, чиме ће бити заокружен и болоњски систем студирања на Правном факултету на сва три циклуса студија.

         Новина студијског програма „Мастер студије право“ у односу на постојећих осам студијских програма је у томе што ће их свести на један студијски програм са девет модула, и то: Грађанско право, Кривично право, Пословно право, Међународно право, Управно право, Радно и социјално право, Државно право, Правно-историјске студије и Правно-економски модул. Дакле, биће заступљене све уже научне области из научног поља Право, а кандидатима ће бити омогућено да се уписују и као редовни студенти, а не само у статусу ванредних, како је било до сада.

         Студијски програм траје једну академску годину, носи 60 ECTS бодова, а наставни план се састоји од три обавезна и једног изборног предмета, који студент бира у оквиру модула за који се опредијелио, студијског истраживачког рада и завршног (мастер) рада. Основни циљ је образовање одговарајућих стручњака из ужих научних области права, на нивоу мастера, који ће бити оспособљени за обављање сложених и руководећих послова у правосудним институцијама, владиним институцијама и управним органима, привредним субјектима, невладином сектору и друштвеним дјелатностима, као и оспособљавање за даљи научно-истраживачки рад.

         Докторске студије ће, такође, бити организоване кроз девет модула, у трајању од три студијске године и са 180 ECTS бодова. Ријеч је о сложеном студијском програму који је креиран у складу са најновијим достигнућима правне науке, савременом правном праксом и студијским програмима реномираних факултета у региону, Европи и свијету, као и потребама нашег друштва. У структури студијског програма заступљени су, у одговарајућим пропорцијама, теоријско-методолошки, научно-стручни и стручно-апликативни садржаји (елементи у програмима обавезног и изборних наставних предмета, научног истраживачког рада, као и научних чланака које је студент дужан да напише и објави).