Упис – II циклус студија

Упис – II циклус студија

Конкурс за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2021/2022. години на јавним високошколским установама

 II циклус студија (Мастер Право) састоји се од 9 модула (усмјерења). Приликом предаје докумената опредијељујете се који модул желите да упишете.

«Мастер студије Право» је подијељен на девет модула, и то:

1. Грађанско право
2. Међународно право
3. Кривично право
4. Пословно право
5. Државно право
6. Управно право
7. Радно и социјално право
8. Правно-историјске студије
9. Правно-економски модул

Број пријављених кандидата није услов за организовање наставе на модулу.

На други циклус студија право уписа имају:
а) кандидати који су завршили додипломске студије на правном факултету у четворогодишњем трајању према раније важећем наставном плану и програму на јавној високошколској установи, као и кандидати који су завршили додипломске студије према новом наставном плану и програму на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци,

б) кандидати који су завршили I циклус студија права са 240 ECTS бодова на другој акредитованој високошколској установи, под условом да је наставни план и програм тог факултета еквивалентан са наставним планом и програмом Правног факултета Универзитета у Бањој Луци и да су одговорни наставници на наставним предметима тог факултета бирани у наставничка звања у складу са одредбама закона који регулише област високог образовања.

Класификација и избор кандидата за упис на други циклус студија врши се на основу резултата постигнутих на првом циклусу студија и резултата постигнутих на квалификационом испиту.

За предају докумената на ванредном мастер студију кандидат треба да достави увјерење или диплому о завршеном првом циклусу студија и родни лист. За предају докумената на редован мастер студиј (суфинансирање) кандидат треба да достави увјерење или диплому о завршеном првом циклусу студија, родни лист и увјерење о просјеку оцјена на основном студију (просјек оцјена 8,00 и више).

Документа за упис на други циклус студија предају се код референта за II и III циклус студија, Биљане Малчић, кабинет бр. 72/II спрат.

Контакт тел. 051/339-049 и 065/923-849.