Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

УПИС НА ФАКУЛТЕТ

Ријеч декана

УПИС НА ФАКУЛТЕТ

ФЛАЈЕР - ФАКУЛТЕТ СА ТРАДИЦИЈОМ

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ

К О Н К У Р С - 2017/2018 је дефинисао број студената (редовних и ванредних) који могу да упишу студијски програм Право на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци.
Основни услов за упис на студијски програм I године I циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање или еквивалентно образовање у иностранству.

Пријављивање кандидата за упис на студије I циклуса на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци одвијаће се у првом уписном року у периоду од 19-23. јуна 2017. године, а пријем докумената вршиће се сваки радни дан у периоду од 08-16 часова у кабинету бр. 70 (на протокол), који се налази на 2. спрату.
Број слободних мјеста на Правном факултету је сљедећи:
-    буџет: 75 мјеста
-    суфинансирање: 150 мјеста
-    страни држављани: 10 мјеста
-    ванредни студенти: 10 мјеста.
Кандидати су дужни, уз пријаву, приложити сљедеће документе:
-    извод из матичне књиге рођених,
-    увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци,
-   оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригиналну диплому о положеном матурском, односно завршном испиту,
-    доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

ПРИПРЕМНА НАСТАВА

Припремна настава за пријемни испит на I циклусу студија изводиће се 20. и 21. јуна 2017. године у амфитеатру Правног факултета у периоду од 09-13 часова, према сљедећем распореду:
- од 09-11 часова: Историја (наставник: проф. др Здрава Стојановић)
- од 11-13 часова: Српски језик и књижевност (наставник: Драгана Милинчић, проф. српског језика и књижевности).
Цијена за похађање припремне наставе износи 50.00 КМ и у њу је укључен Приручник за полагање пријемног испита на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци.
Напомена
: Приручник за семинар уз прилог уплатнице може се преузети приликом уласка у амфитеатар 20.06.2017. године. 

Начин попуњавања уплатнице:

   Литература за успјешно спремање пријемног испита је сљедећа:
А) Српски језик и књижевност:
-    Правопис српског језика, Матица српска, Нови Сад, 2013.
-    Граматика српског језика за гимназије и средње школе, Бања Лука, 2008.
-    Интерпретација књижевности из уџбеника српског језика за гимназије и средње школе (I-IV разред).
Б)  Историја:
-    уџбеници историје за I-IV разред Гимназије општег  и друштвено-језичког смјера.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Пријемни испит за упис на Правни факултет одржаће се 26.06.2017. године у амфитеатру Факултета, са почетком у 09.00 часова, и састоји се од два теста из Историје и из Српског језика и књижевности, од којих сваки садржи по 25 питања. Сваки потпуно тачан одговор доноси по један бод. Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 70.00 КМ. Тај износ се може уплатити у било којој банци или пошти на доље наведени жиро рачун, прије подношења пријаве на конкурс.
Начин попуњавања уплатнице (за полагање пријемног испита):

Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу лична документа (личну карту или пасош).
РАНГ ЛИСТА
Редослијед кандидата за упис на прву годину I циклуса студија утврђује се на основу:
-    Општег успјеха постигнутог у средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе; број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оцјена из свих предмета четворогодишње средње школе множи за бројем 10), и
-    Резултата на пријемном испиту (од 0-50 бодова).
По оба мјерила могуће је остварити највише 100 бодова.
       Избор кандидата се врши према укупном броју бодова, а у случају да два или више кандидата имају исти број бодова, предност има кандидат са већим бројем бодова оствареним на пријемном испиту. Право уписа немају кандидати који на пријемном испиту нису остварили најмање 15 бодова. Реализацију пријемног испита и утврђивање редослиједа кандидата (ранг-листе) обавља Комисија за упис студената коју именује декан Правног факултета Универзитета у Бањој Луци.
-    Објављивање резултата (ранг-листа кандидата) је 28.06.2017 године до 14.00 часова. Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно проведен, има право приговора у року од 48 часова од објављивања ранг-листе на огласној табли Правног факултета. Одлука по приговору донијеће се у року од 48 часова од подношења приговора и саопштиће се подносиоцу приговора и објавити на огласној табли Факултета.

У П И С

Упис примљених кандидата вршиће се у периоду од 03-07. јула 2017. године (сваког дана од 08-16 часова). Уколико неко од кандидата који су остварили право на упис, то не учини у предвиђеном року, губи то право, а умјесто њега право на упис стиче сљедећи квалификовани кандидат на ранг-листи.Висина накнаде за школовање (школарине) за студенте који плаћају школарину утврђује се одлуком Министарства просвјете и културе Владе Републике Српске, на приједлог високошколских установа у складу са Законом о високом образовању.

Нисте задовољни добијеним информацијама?

Све информације о упису можете добити на линку Информације о упису