Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

УПИС НА ФАКУЛТЕТ

Ријеч декана

УПИС НА ФАКУЛТЕТ

ФЛАЈЕР - ФАКУЛТЕТ СА ТРАДИЦИЈОМ


ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ

К О Н К У Р С је дефинисао број студената (редовних и ванредних) који могу да у трећем уписном року упишу студијски програм Право на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци.
Основни услов за упис студената у прву годину студија првог циклуса је завршено четворогодишње средњошколско образовање или еквивалентно образовање у иностранству.
Пријављивање кандидата за упис у прву годину студија у трећем уписном року на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци почиње 18. септембра и завршава се 22. септембра 2017. године. Пријем докумената вршиће се сваки радни дан у периоду од 08-16 часова у кабинету бр.70 (на протокол), који се налази на 2. спрату.

КАНДИДАТИ СУ ДУЖНИ, УЗ ПРИЈАВУ, ПРИЛОЖИТИ СЉЕДЕЋЕ ДОКУМЕНТЕ:

-    извод из матичне књиге рођених,
-    увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци,
-   оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригиналну диплому о положеном матурском, односно завршном испиту,
-    доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

ПРИПРЕМА ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

За лакшу припрему пријемног испита заинтересовани могу у Скриптарници на Факултету да набаве Приручник за полагање пријемног испита. Осим тога за припремање пријемног испита свакако ће им користити и сљедећа литература:
А) Српски језик и књижевност:
-    Правопис српског језика, Матица српска, Нови Сад, 2013.
-    Граматика српског језика за гимназије и средње школе, Бања Лука, 2008.
-    Интерпретација књижевности из уџбеника српског језика за гимназије и средње школе (I-IV разред).

Б)  Историја:
-    уџбеници историје за I-IV разред Гимназије општег  и друштвено-језичког смјера.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Пријемни испит за упис на Правни факултет у трећем  уписном року одржаће се дана     25. септембра 2017. године у девет часова.
Пријемни испист се састоји од два теста,  из Историје и из Српског језика и књижевности. Сваки од тих тестова садржи по 25 питања. Сваки потпуно тачан одговор доноси по један бод.
Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 70.00 КМ. Тај износ може се прије подношења пријаве на конкурс уплатити у било којој банци или пошти на доље наведени жиро рачун.

Начин попуњавања уплатнице за полагање пријемног испитаКандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу лична документа (личну карту или пасош).

РАНГ ЛИСТА

Редослијед кандидата за упис у прву годину I циклуса студија утврђује се на основу:
-    Општег успјеха постигнутог у средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе; број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оцјена из свих предмета четворогодишње средње школе множи са бројем 10), и
-    Резултата на пријемном испиту (од 0-50 бодова).
По оба мјерила могуће је остварити највише 100 бодова.
       Избор кандидата се врши према укупном броју бодова, а у случају да два или више кандидата имају исти број бодова, предност има кандидат са већим бројем бодова оствареним на пријемном испиту. Право уписа немају кандидати који на пријемном испиту нису остварили најмање 15 бодова. Реализацију пријемног испита и утврђивање редослиједа кандидата (ранг-листе) обавља Комисија за упис студената коју именује декан Правног факултета Универзитета у Бањој Луци.

ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА (ранг-листа кандидата) за трећи уписни рок је
26. септембра 2017 године у 10.00 часова. Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно проведен, има право приговора у року од 48 часова од објављивања ранг-листе на огласној табли Правног факултета. Одлука по приговору донијеће се у року од 48 часова од подношења приговора и саопштиће се подносиоцу приговора и објавити на огласној табли Факултета.

У П И С

Упис примљених кандидата у трећем уписном року вршиће се до 2. октобра 2017. године (сваког дана од 08-16 часова). Уколико неко од кандидата који су остварили право на упис, то не учини у предвиђеном року, губи то право, а умјесто њега право на упис стиче сљедећи квалификовани кандидат на ранг-листи.Висина накнаде за школовање (школарине) за студенте који плаћају школарину утврђује се одлуком Министарства просвјете и културе Владе Републике Српске, на приједлог високошколских установа у складу са Законом о високом образовању.

Нисте задовољни добијеним информацијама?

Све информације о упису можете добити на линку Информације о упису