• II циклус студија може уписати лице које је завршило I циклус студија права и остварило 240 ECTS бодова, односно завршило основне четворогодишње студије права по законима који су важили прије доношења Закона о високом образовању.
  • Кандидати који су завршили I циклус студија на другој акредитованој високошколској установи, могу бити уписани под условом да је наставни план и програм те високошколске установе компатибилан са наставним планом и програмом Правног факултета Универзитета у Бањој Луци и да су одговорни наставници на наставним предметима факултета те високошколске установе бирани у наставничка звања у складу са одредбама закона који регулише област високог образовања.
  • Право уписа на II циклус студија имају и кандидати који су завршили I циклус студија на неком сродном факултету друштвених или хуманистичких наука, под условом да су наставни планови и програми тог факултета компатибилни са наставним планом и програмом Правног факултета Универзитета у Бањој Луци и да су одговорни наставници на наставним предметима факултета те високошколске установе бирани у наставничка звања у складу са одредбама закона који регулише област високог образовања.
  • Испуњеност услова за упис оцјењује комисија за упис, на основу претходно прибављеног мишљења одговарајуће катедре, која је дужна да се изјасни у року од 24 сата од подношења захтјева комисије за упис, са пратећом документацијом неопходном за давање мишљења.
  • Кандидати који су испунили  напријед наведене услове, могу бити уписани, али уз раскидни услов да накнадно положе допунске испите које утврди Научно-наставно вијеће Факултета  на приједлог одговарајуће катедре.
  • Одговарајућа катедра предлаже допунске испите и састав комисије пред којом се полажу испити у року од 15 дана од дана објављивања коначне ранг листе кандидата.
  • Комисија је дужна да организује извођење допунских испита у року од 15 дана од дана пријаве истих код референта за постдипломске студије.
  • Кандидат је дужан да допунске испите положи, у правилу, у року од шест мјесеци од дана уписа. У супротном, губи статус студента.
  •  Редослијед кандидата за упис утврђује се на основу опште просјечне оцјене остварене на основним студијама, дужине студирања и резултата оствареног на пријемном испиту, ако се такав испит организује за одређену академску годину.