У прву годину трећег циклуса студија може се уписати лице:

1) које има завршене одговарајуће студије првог и другог циклуса или интегрисане студије, утврђене студијским програмом трећег циклуса студија и са оствареном најмањом просјечном оцјеном 8,00 и на првом и на другом циклусу студија, или

2) које има академски степен магистра наука из одговарајуће научне области, утврђене студијским програмом трећег циклуса студија, и са оствареном најмањом просјечном оцјеном 8,00 на дипломским студијама, или

3) коме је извршено вредновање раније стечене квалификације у складу са општим актима Универзитета којима се уређује признавање стечених образовних квалификација.

(2) Приликом уписа на трећи циклус студија лица које има академски степен магистра наука из одговарајуће научне области утврђене студијским програмом трећег циклуса студија води се рачуна да кандидат има остварену најмању просјечну оцјену 8,00 на дипломским студијама, да може бити уписан највише на другу годину докторских студија, уз претходну еквиваленцију магистарског студија.

Кандидати који су завршили други циклус студија на другој акредитованој високошколској установи могу да упишу трећи циклус студија под условом да је наставни план и програм тог факултета компатибилан са наставним планом и програмом Правног факултета Универзитета у Бањој Луци и да су одговорни наставници на наставним предметима тог факултета бирани у наставничка звања у складу са одредбама закона који регулише област високог образовања.