ОПИС ПРЕДМЕТА

СТАТУС: Обавезни

ФОНД ЧАСОВА: 4П+2В

ECTS: 8

Циљ изучавања овог предмета је да студенти стекну основна и продубљена знања о најважнијим питањима и правним институтима права општег управног поступка и права управног спора, односно да у потребној мјери овладају материјом важећег општег управног и управно-судског режима у Републици Српској. Крајњи циљ је да се студенти што боље теоријски и практично оспособе за рад из проблематике права општег управног поступка и управно-судског поступка.

Управно процесно право као дио система управног права Републике Српске. Однос општег управног поступка и других правом регулисаних поступака. Општи и посебни управни поступци. Појам, смисао, значај, врсте и историјски развој општег управног поступка у свијету и код нас. Основна начела општег управног поступка. Надлежност за одлучивање у управном поступку. Странка у управном поступку. Начини општења учесника у управном поступку. Рокови и враћање у пријашње стање. Трошкови поступка Одржавање реда у поступку. Покретање поступка и спајање управних ствари у један поступак. Диспозитивне страначке радње у поступку. Скраћени поступак. Посебан испитни поступак. Окончање првостепеног поступка. Поступак по жалби. Ванредна правна средства у управном поступку. Управни извршни поступак. Врсте контроле над радом управе. Облици правне контроле управе. Англо-амерички и француски модел судске контроле управе. Настанак и развој управног спора у (Србији, Југославији и) Републици Српској. Улога и значај управног спора код нас. Појам управног спора. Врсте управног спора. Предмет управног спора. Учесници управног спора. Разлози за покретање и вођење управног спора. Тужба у управном спору. Ток управно-судског поступка. Окончање управног спора. Правна средства у управном спору. Обавезност и извршење правоснажних судских пресуда из управног спора. Поступак заштите права и слобода појединаца зајамчених уставом.

Стицањем основних и проширених теоријских и практичних знања из овог наставног предмета студенти ће бити у могућности да се баве најразличитијим пословима и задацима који претпостављају примјену опште управне и управно-судске материје.

Предавања, вјежбе, семинарски радови, консултације, практични рад кроз симуловане вјежбе које се проводе ангажавањем стручњака из праксе.

[1] Мирјана Рађеновић, Право општег управног поступка, Правни факултет, Бања Лука, 2005;

[2] Мирјана Рађеновић, Право управног спора, Правни факултет, Бања Лука, 2010.

ПРЕДАВАЧИ

Мирјана Рађеновић

проф. др

Ужа научна област Управно право и управа.

Бојан Влашки

доц. др

Ужа научна област Управно право и управа