ОПИС ПРЕДМЕТА

СТАТУС: Обавезни

ФОНД ЧАСОВА: 4П+2В

ECTS: 8

Овај предмет има циљ да упозна студенте са појмовним одређењем управе као сложене и динамичне друштвене појаве. Темпо промјена у овој области је убрзан, посебно ако се има у виду да управа све више постаје организатор и координатор низа послова у вези са остваривањем егзистенцијалних и развојних циљева друштва. Управно право као нормативна дисциплина покрива управу, те са тог становишта треба да упозна студенте са организацијом, садржином и контролом рада управне власти.

Појам, организација и функција управе. Управа у организационом и функционалном смислу. Елементи историјског развоја управе. Појам и предмет управног права. Настанак и развој управног права. Европски модел развоја. Управно-правни однос. Управно право као дио јавног права. Однос управног права према другим гранама права. Извори управног права, материјални и формални извори. Контрола управе. Облици контроле. Спор за накнаду штете проузроковане радом управе. Вршиоци управне дјелатности. Кадрови управе. Вршиоци послова управе на локалном нивоу. Однос државне управе и других државних органа, грађана и других субјеката. Недржавна управа. Јавне службе. Реформа управе у Босни и Херцеговини и Републици Српској. Дјелатност и функције органа јавне управе. Акти управе, појам и класификација. Управни акти, материјални акти, управни прописи и управни уговори. Погрешни управни акти. Неисправни, незаконити. Уклањање погрешних управних аката из правног поретка. Други колоквијум. Односи између општег и посебног дијела управног права. Посебне управне ситуације у области одбране. Посебне управне ситуације у области унутрашњих послова. Полиција у правној држави. Организација и функције полиције. Гранична полиција. Државна агенција за истраге и заштиту. Организација функције полиције у РС. Лични статус грађана, држављанство, лично име, пребивалиште и боравиште. Породично стање. Посебне управне ситуације у областима васпитања и образовања, здравствене заштите, социјалне заштите и културе. Управно-правни односи и јавна добра. Државна имовина и имовина других јавних субјеката. Јавна добра. Управно ограничавање својине.

Студенти се оспособљавају за разумјевање принципа и прописа управног права о организацији, садржини и контроли рада органа управе, управних организација, органа јединица локалне самоуправе и других вршилаца на основу закона повјерених јавних овлаштења.

Предавања, вјежбе и обрада самосталних радова студената. Упознавање студената са радом управе путем посјете општинској и државној управи. Консултације.

[1] Петар Кунић, Управно право – друго издање, Правни факултет, Бања Лука, 2010;

[2] Петар Кунић, Управно право -посебни дио, Правни факултет, Бања Лука, 2008.

ПРЕДАВАЧИ

Бојан Влашки

доц. др

Ужа научна област Управно право и управа

Марко Ромић

MA

Aсистент на предметима Управно право (Општи и посебни дио) и Управни поступак и управни спор, из уже научне области Управно право и управа