ОПИС ПРЕДМЕТА

СТАТУС: Обавезни

ФОНД ЧАСОВА: 5П+2В

ECTS:10

Основни појмови, институти као и теоријске поставке уставног права и устава; организација, структура и функционисање органа државне власти (законодавна, извршна и судска власт); институције уставног система; развој државности, конституисање и уставно уређење државе и ентитета; уставност, законитост и владавина права; демократија; права и слободе човјека и грађанина.

Појмовне, теоријске и историјске основе уставног права и устава. Настанак, појам и битна својства устава. Настанак и развој устава и уставности у свијету. Цивилно (грађанско) друштво. Права и слободе човјека и грађанина. Слободна привреда и економско-социјално уређење. Демократија и политичке институције у уставном систему. Суверенитет и облици остваривања суверености. Облици државног уређења и владавине. Систем државне власти. Стварање и развој уставности у југославији од 1918. До 1990. Године. Развој државности, конституисање и уставно уређење босне и херцеговине. Формирање и уставно уређење републике српске. Конституисање и уставно уређење федерације бих. Владавина права – уставност и законитост. Правосудни систем – судска власт. Територијална аутономија и локална самоуправа. Брчко дистрикт босне и херцеговине. Уставно право Европске уније.

Студенти стичу знање о теоријским основама уставног права, историјском развоју уставности, те о правима и слободама, као и организацији власти и политичким институцијама. Студент стиче знања о уставном, правном и политичком систему Босне и Херцеговине и ентитета.

Предавања, вјежбе, самостална израда семинарских радова и обрада испитних питања, симулација поступака, консултације.

[1] Рајко Кузмановић, Уставно право, Правни факултет, Бања Лука, 2002;

[2] Р. Кузмановић, М. Дмичић, Уставно право, Висока школа унутрашњих послова, Бања Лука, 2002;

[3] Миле Дмичић, Уставно право – допуна основној литератури, Бања Лука, 2011.

ПРЕДАВАЧИ

Милан Пилиповић

доц. др

Ужа научна област Уставно право