ОПИС ПРЕДМЕТА

СТАТУС: Изборни

ФОНД ЧАСОВА: 3П+1В

ECTS: 3

Изучавањем овог предмета студент се упознаје са основним обиљежјима савремених велики правних система, што му, истовремено, омогућује да боље упозна и критички сагледа властито право.

Велики правни системи као самостална правна дисциплина (значај упоредног изучавања савремених великих правних система). Историјски настанак европскоконтиненталног система права. Утицај школе природног права на обликовање европскоконтиненталног система права. Ренесанса и рецепција римског права. Развој јавног права и процес кодификације. Структура европскоконтиненталног система права. Модерне грађанске кодификације. Особено схватање правне норме и правни стил као обиљежја европско-континенталног система права. Подјела на правне области (јавно и приватно, материјално и формално право). Извори права и стваралачке снаге права у европско-континенталном систему права. Вишезначност термина «извор права» и хетерогеност извора права у европскоконтиненталном систему права. Првенство устава као извора права. Премоћ закона. Међународни уговори и други наднационални извори права. Извори права ЕУ. Судска пракса. Недржавни (аутономни) извори права. Англосаксонско право. Историјски развој енглеског права. Настанак и уобличавање common law. Настанак equity law и ривалитет са common law. Састав енглеског права. Судови и правници у Енглеској. Common law, equity law и statute law. Материјално право и поступак (substantive and adjective law). Јавно и приватно право у Енглеској. Енглеско право и сродна права у Уједињеном краљевству. Извори енглеског права. Судски прецедент. Обичај као извор права. Значај закона као правног извора. Устав Енглеске. Настанак и развој права САД. Састав права САД. Извори права у САД. Писани извори америчког права. Судство и судски прецедент у праву САД. Кинеско право. Право Јапана. Исламско право. Хиндуистичко право и право Индије. Јеврејско право.

Студент је стекао знање о основним обиљежјима савремених великих правних система.

Предавања, вјежбе, семинарски радови, консултације, практични рад кроз симуловане вјежбе које се изводе уз ангажавање стручњака из праксе.

[1] Б. Кошутић, Увод у велике правне системе данашњице, Правни факултет, Београд, 2002;

[2] М. Јовичић, Велики правни системи, ИРО Светозар Марковић, Београд, 1984;

[3] K. Zweigert, H. Kötz, An Introduction to Comparative Law, Clarendon Press, Oxford, 1993.

ПРЕДАВАЧИ

Снежана Савић

академик проф.др

Ужа научна област Теорија права и државе.

Игор Милинковић

проф. др

Ужа научна област Теорија права и државе.